Národné eAukčné forum - Verejné obstarávanie a eA, Bratislava

Time and Date

14. 05. 2014

Venue

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Odborné pracovné dielne špecialistov verejného obstarávania o využívaní eAukcií v procesoch verejného investovania alebo v procesoch nákupu.

Tu si môžete stiahnuť všetky prezentácie, ku ktorým sme dostali zvolenie k zverejňovaniu od přednášajúcich na NAF 2014:

Programme

Verejné obstarávanie a eAukcie

8.30 prezencia
9:00 zahájenie workshopu

Má zákonodarca eAukcie rád?
Aká je budúcnosť eAukcií vo verejnom obstarávaní? Počíta sa s nimi? Ako to bude s ich vyžadovaním alebo odporúčaním? Aké zmeny čakajú eAukčné softvéry po začiatku fungovania štátneho trhoviska?

(Zarážajúce) čísla z výskumu MESTA A eAUKCIE
Aktuálne výsledky trojročného výskumu z rokov 2011 až 2013 medzi užívateľmi a klientmi PROebizu. Ktoré legendy z praveku eAukcií prežili do dneška? Ako je to s reláciou veličín KVALITA x ČAS x CENA. Ako je to s reálnymi úsporami?

eAukčný priestor deväť deviatky
Aké príležitosti skrýva paragraf 9, v odseku 9 Zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní pre využívanie rôznych typov eAukcií? Je to príležitosť pre ďalšie elektronické formy súťaží ponúk, ako sú napríklad prieskumy trhu, dopyty, zaslepenej ponuky, apod.

10:30 prestávka

Zo záznamníka APUeNu
Posledné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie a Rady, v ktorých je riešené alebo spomenuté využívanie eAukcií na Slovensku.

Európa a elektronizácie verejného obstarávania
HOSŤ NÁRODNÉHO FORA - LUÍS VALADARES TAVARES
Čo prináša nová európska smernica. Odlišnosti v prístupe a vo výsledkoch jednotlivých členských krajín EÚ v elektronizácii procesov verejného obstarávania. Čo sa ktorej krajine darí viac, čo sa darí menej. V čom sa dá poučiť od najlepších?

Stavby, stavebné práce a eAukcie
Skúsenosti s využívaním eAukcií na stavebné práce. Ako využiť šablónu pre nastavenie "stavebnej" eAukcie? Aké sú nebezpečenstvá, na čo je nutné sa pripraviť?

13:00 záver workshopu

Program 2. dňa Národného eAukčného fóra pre Firmy a eAukcie nájdete TU.

Speakers

Luís Tavares Valadares

Luís Valadares Tavares

Emeritný profesor systémov a managementu na Vysokom technickom inštitúte (Instituto Superior Técnico) na Univerzite v Lisabone. Autor viac ako 100 článkov publikovaných v medzinárodných odborných časopisoch a 25 kníh o rozhodovaní, vyjednávaní a riešení konfliktov, riadenie projektov a verejného obstarávania vo verejnej správe , posudzovaní rizík , riadení sociálnych a organizačných zmien v elektronickom verejnom obstarávaní. Prednáša na univerzitách v USA, Brazílii, Veľkej Británii, Taliansku, Turecku, Hong - Kongu a ako konzultant spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami (UNDP , WHO atď).

Tatiana Behrová

Tatiana Behrová

Vyštudovala Personálny manažment na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a Právnické minimum a Európske právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Získala odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie a stala sa školiteľom ÚVO pre odbornú spôsobilosť a elektronické obstarávanie a konzultantom pre oblasť verejného obstarávania. Vykonávala kontrolnú činnosť v štátnej správe, samospráve aj verejnej správe a špecializuje sa na riadenie a zabezpečovanie činností procesu verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ. Pôsobila ako lektor, autor metodík, riadiacich a procesných dokumentov pre oblasť verejného obstarávania a centrálneho obstarávania. Pôsobila ako poradkyňa premiérky SR pre oblasť verejného obstarávania a v súčasnosti pôsobí ako poradkyňa vicepremiéra a ministra vnútra SR pre oblasť verejného obstarávania.

Daša Paláková

Daša Paláková

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Obchodnú fakultu. Odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie je od roku 2001. V rokoch 2004 až 2013 pôsobila ako riaditeľka odboru hospodárskej správy a neskôr ako riaditeľka odboru pre centrálne verejné obstarávanie na Ministerstve financií SR. Od 1. februára 2013 pôsobí ako riaditeľka odboru verejného obstarávania na Ministerstve vnútra SR. Vedie tím, ktorý realizuje verejné obstarávania pre potreby rezortu Ministerstva vnútra SR ako aj centrálne verejné obstarávanie. V roku 2012 získala v súťaži Fair Sourcing Awards 1. miesto v kategórii MASTER.

Božena Krajčovicová

Božena Krajčovicová

Pôsobí v oblasti verejného obstarávania od platnosti prvého zákona o verejnom obstarávaní od r. 1993. Je odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie a pre pracovné povinnosti odmieta ponuku ÚVO – na školiteľa. Mestský úrad Levice začal elektronické aukcie používať už v roku 2005, tzn. pred platnosťou zákona č. 25/2006.

Jaro Lexa

Jaroslav Lexa

V súčasnosti je riaditeľom neziskovej organizácie APUeN Slovensko, ktorej úlohou je pomáhať pri získavaní najnovších poznatkov z oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu do reálnej praxe. Pomocou združovania ľudí a organizácií zaistiť bezpečnejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie verejné obstarávanie a firemné nákupy. V predchádzajúcom období pracoval ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je centrálnym obstarávateľom v rezorte. NA MPSVR SR zavádzal používanie elektronických aukcií. V rokoch 2008 až 2010 pracoval na odbore legislatívy a metodiky Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2001 je odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie. Aktívne prednáša problematiku verejného obstarávania. Je autorom knihy v ktorej sa nachádza viac ako 330 praktických príkladov z praxe v oblasti verejného obstarávania.

Vladimír Sloboda

Vladimír Sloboda

Vyštudoval odbor Managementu kvality na technologickej fakulte STU v Trnave. Po škole pracoval na riadiacich pozíciách v spoločnostiach EuroTel, S&K Management Systems, TNT Post Slovensko, Cromwell alebo IT Solutions SK. V súčasnej dobe pôsobí vo funkciách poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, zástupca starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov, a je členom predstavenstva Ružinovského podniku verejne-prospešných služieb.Vo svojej pozícii je zodpovedný predovšetkým za oblasť sociálnych a vnútorných záležitostí a odbor životného prostredia a regionálneho rozvoja so špecializáciou na údržbu komunikácií, správu mestskej zelene či odvoz a likvidáciu odpadu.

Prices and Contacts

Účastnícky poplatok – Verejné obstarávanie a eAukcie:
49 EUR + 20 % DPH, aktívni užívatelia PROebiz 29 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20140514

Kontakt:
Daniela Ondrejková
E-mail: ondrejkova@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +420 724 002 385