O eAUKCIJSKOM PROEBIZU

Aktualni brojevi (do 31.12.2016.)

  • ostvareno više od 182 000 eAukcija
  • u zadnjih godinu dana više od 22 000 eAukcija
  • od toga 20% upita
  • realiziranih od strane više nego 1700 subjekata
  • s više od 4270 aktivnih administratora
  • u min. 7 zemalja Europe
  • u vrijednosti većoj od 17 mlrd. EUR
  • dugoročno 337 aktivnih ugovora

Povijest - Sama ideja i prvi redci programskog koda SW su nastali na prijelomu 2000. i 2001. godine. Prvi put, i to uspješno, smo ga isprobali pri kraju ljeta 2001. godine. Nakon toga je SW doživio tri radikalne promjene. Tek kod treće promjene smo počeli koristiti naziv PROe.biz, koji smo 2013. godine promijenili na PROEBIZ bez točke.

Aktualizacija - SW se tijekom godine nekoliko puta aktualizira i obično jednom u 12 do 18 mjeseci na tržište lansiramo novu moderniziranu verziju.

Opremljenost SW - PROEBIZ se nudi u dvije licencirane verzije koje se nazivaju FULL i PROFI. Verzija Full sadrži sve dostupne aktualne funkcionalnosti i module s kojima PROebiz raspolaže. Na drugu stranu, PROFI verzija sadrži jedan najčešće korišteni eAukcijski tip, za kojega si klijent može kupovati dodatne module, funkcionalnosti i dopunjavajuće aplikacije zavisno o trenutnim potrebama i mogućnostima.

Jezične mogućnosti - SW može raditi više jezično u jednoj eAukciji, što znači da si svaki od sudionika može izabrati svoj jezik za odabrano natjecanje. PROEBIZ je dostupan na engleskom, češkom, njemačkom, slovačkom, poljskom, francuskom, rumunjskom, hrvatskom, bugarskom, ruskom.

eAukcijski tipovi - PROEBIZ omogućuje rad s nekoliko tipova najkorištenijih eAukcija kao što su ERMMA, japanska ticker (NIPPON), nizozemska ticker (HOLLAND), RFx upit, brazilska eAukcija, yankee - kapacitetna eAukcija te ostale manje korištene.

Najkorišteniji od svih eAukcijskih tipova je ERMMA (English Reverske Multi-item Multicriterial eAuction). Za svoj dominantni položaj kod klijenata i korisnika može zahvaliti svojoj univerzalnosti, gdje pokraj jednostavne eAukcije s jednom stavkom omogućuje isto tako realizirati i iznimno složene, s puno stavki, puno dobavljača, sa složenim pomoćnim izračunima, kriterijskim bodovima, koeficijentom vrednovanja, i sl.

Složenost rada u PROEBIZU - Osnovne kvalifikacije za rad s ovim eA SW, čovjek dobiva sa svakodnevnim korisničkim radom na računalu za četiri do šest sati. Toliko traje prvi trening tijekom kojega si sudionici mogu postaviti prvu realnu eAukciju. Redovite edukacije se održavaju minimalno jednom mjesečno u edukacijskim centrima ili u posebnim terminima dogovorenim s klijentima.

Softverski sustav - Sam eAukcijski PROEBIZ ima potporu grupe ostalih SW kao što je Katalog dobavljača, Knjižnica sa šablonama, Coloring, i sl., i upravo zato u nekim slučajevima koristimo naziv softverski sustav.

Kupnja PROEBIZA - PROEBIZ si možete nabaviti kao SW licencu "zauvijek" pod nazivom PARK (PROEBIZ / PARK) ili u obliku iznajmljivanja funkcionalnosti udaljenim pristupom putem interneta na godinu dana. U ovom drugom slučaju koristimo naziv Viirtualna eAukcijska dvorana - VAH (PROEBIZ / VAH). VAH je kratica za Virtual eAuction Hall a radi se o nabavi na vremenski ograničeno razdoblje, za razliku od PARKa, koji je "vječna" investicija u nepokretnu imovinu. Autorizacije nije moguće prenijeti i ukoliko nije dogovoreno drugačije, definira se samo za jednu državu ovisno o adresi klijenta.