Novinky

Trenčiansky samosprávny kraj získal striebro za elektronické aukcie, ušetril viac ako 70 tis. Eur

09DEC

Trenčiansky samosprávny kraj získal striebro za elektronické aukcie, ušetril viac ako 70 tis. Eur

09. 12. 2014 09:54 Jan Šlachta

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, 11.11.2014

Na 10. ročníku medzinárodnej konferencie eBF (www.ebizforum.sk), ktorá sa venuje aktuálnym otázkam problematiky verejného obstarávania a firemného nákupu získal vo štvrtok 6.11.2014 v Ostrave Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 2. miesto v kategórii START v súťaži Fair Sourcing Award (FSA) 2014, za férový nákup a zavedenie elektronického obstarávania celoplošne aj pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (86 organizácií).

Súťaž vyhlasuje slovenská a česká asociácia poskytovateľov a užívateľov elektronických nástrojov pre verejné obstarávanie a firemný nákup (APUeN) v spolupráci s organizátormi eBF. Súťaží sa v troch kategóriách, START, TREND a MASTER. Prvá je určená eAukčným nováčikom a hodnotia sa výsledky ich prvého roka s eAukciami.

E-sourcing, teda realizácia výberových konaní elektronickou cestou, je rešpektovaným a rýchlo rastúcim odborom, ktorý očisťuje verejný priestor od korupčného správania a súkromným firmám i verejným inštitúciám šetrí milióny.

Po tom, ako boli vyškolení všetci verejní obstarávatelia z podriadených organizácií a takisto zamestnanci Úradu TSK, TSK používa systém pre elektronické aukcie od augusta 2014.

Originalita riešenia

Originalita aukčného systému TSK spočíva v tom, že komplexne zastrešuje všetky organizácie napojené na rozpočet TSK a nielen samotný Úrad TSK. Všetky organizácie majú na základe internej smernice povinnosť robiť elektronické aukcie nad predpokladanú hodnotu 1000 eur.

Podľa dostupných informácií je TSK prvý verejný obstarávateľ na Slovensku, ktorý využil iný typ elektronickej aukcie, ako je bežné.

TSK zaviedlo do užívania podriadenými organizáciami i rôzne typy eAukcií, teda okrem klasickej eAukcie aj typy japonskej ticker eAukcie a holandskej eAukcie.

Za posledné 3 mesiace využívania elektronických aukcií TSK ušetril viac ako 76 000€, čo predstavuje úsporu 11,81%. Prebehlo 65 eAukcií (z toho 41 klasického anglického typu, 19 eDopytov jednoduchých elektronizovaných dopytov a 5 NIPPONov). Do týchto aukcií bolo pozvaných 338 uchádzačov. Reálne v eAukciách súťažilo 159 dodávateľských ponúk. V priemere teda je v jednej eAukcii porovnávaných 2,45 ponúk.

Tento výborný výsledok dokladuje zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania, zvýšenie súťaživosti a informovanosti dodávateľskej obce.

NIPPON nie je štandardne používanou aukciou. Napriek tomu ju využila organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Centrum tradičnej kultúry v Myjave na predmet zákazky: Výroba metodickej publikácie pre heligonkárov. Z cca 870€ po 4 hodinách a 10 minútach zostala cena na úrovni cca 375€. Paradoxom je, že sa nejednalo o veľký objem zákazky.

Prínos riešenia aj v predaji majetku

Elektronizovanie procesov skrátilo „obstarávacie“ doby jednotlivých verejných obstarávateľov, zefektívnilo vynakladanie finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol TSK. Takisto zvýšilo možnosť dohľadania prípadných chýb v procesoch a zvýšilo možnosť štatistických meraní.
Zvýšenie transparentnosti TSK dosiahol prepojením aukčného portálu s webovými stránkami, kde má verejnosť možnosť „v priamom prenose“ sledovať vynakladanie finančných prostriedkov na chod organizácií v kraji. Zvýšil sa i priemerný počet dodávateľov v zákazkách.
Zaškolením zamestnancov jednotlivých verejných obstarávateľov TSK prispel k napĺňaniu cieľov TSK, teda k zvyšovaniu efektívnosti, hospodárnosti, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Pre zvýšenie efektívnosti pri predaji a prenájme nepotrebného majetku TSK sú takisto v určitých prípadoch využívané elektronické aukcie a to opätovne všetkými podriadenými organizáciami ako aj Úradom TSK. Zavedením tohto spôsobu predaja a prenájmu majetku boli prestavané zastarané zásady upravujúce predaj a prenájom majetku.

Zdroj: tsk.sk

Back to Top