O eAukčnom SW PROEBIZ

Aktuálne čísla (k 31.12.2016)

  • uskutočnených viac ako 182 000 eAukcií
  • v poslednom roku viac ako 22 000 eAukcií
  • z toho 20 % dopytov
  • realizované viac než 1 700 subjektmi
  • s viac než 4 270 aktívnymi administrátormi
  • v minimálne 7 krajinách Európy
  • o objeme viac než 17 mld. EURO
  • dlhodobo 337 aktívnych zmlúv

História – Prvopočiatky myšlienky a prvé programovacie riadky SW vznikli na prelome rokov 2000 a 2001. Prvýkrát a úspešne sme ho vyskúšali naostro na konci leta 2001. Následne sa SW trikrát radikálne premenil. Až pri tretej podobe sme použili názov PROe.biz, ktorý sme v roku 2013 zmenili na PROEBIZ bez bodky.

Aktualizácia – SW je niekoľkokrát v roku aktualizovaný a zvyčajne raz za dvanásť až osemnásť mesiacov vypúšťame na trh novú modernizovanú verziu tzv. upgrade.

Vybavenosť SW – PROEBIZ ponúkame v dvoch licenčných verziách, ktoré sú označené ako FULL a PROFI. Verzia Full obsahuje (všetko) všetky aktuálne funkcionality a moduly, ktoré má PROEBIZ k dispozícii. Oproti tomu PROFI je verzia s jedným najčastejšie používaným eAukčným typom, ku ktorej si klient môže pridávať ostatné moduly, funkcionality a doplňujúce propriety podľa svojich aktuálnych potrieb a možností.

Jazyková vybavenosť – SW vie pracovať viacjazyčne v rámci jednej eAukcie, tzn., že každý z účastníkov konkrétnej súťaže si môže nastaviť svoj jazyk. PROEBIZ je lokalizovaný do angličtiny, češtiny, nemčiny, slovenčiny, poľštiny, francúzštiny, rumunčiny, chorvátčiny, bulharčiny, ruštiny.

eAukčné typy – PROEBIZ umožňuje pracovať s niekoľkými typmi najpoužívanejších eAukcií ako sú ERMMA, japonská ticker (NIPPON), holandská ticker (HOLLAND), RFx dopyt, brazílska eAukcia, yankee – kapacitná eAukcia, a ďalšími menej využívanými.

Najvyužívanejšia z eAukčných typov je ERMMA (English Reverse Multi-item Multicriterial eAuction). Jej dominantné postavenie u klientov a užívateľov je dané jej univerzálnosťou, keď okrem jednoduchej eAukcie s jednou položkou umožňuje realizovať aj mimoriadne zložité, s mnohými položkami, mnohými dodávateľmi, s náročnými pomocnými výpočtami, kriteriálnymi váhami, ratingovým koeficientom, a pod.

Zložitosť práce s PROEBIZOM – Základné zručnosti pre prácu s týmto eA SW získa človek s bežnou používateľskou úrovňou práce s počítačom za štyri až šesť hodín. Taký dlhý je prvý tréning, počas ktorého si účastníci môžu nastaviť prvú ostrú eAukciu. Pravidelné otváracie školenia sa konajú minimálne jedenkrát mesačne v tréningových centrách a podľa dohody v samostatných termínoch u klientov.

Softvérový systém – Pretože vlastný eAukčný PROEBIZ je podporovaný skupinou ďalších SW ako sú Katalóg dodávateľov, Knižnica šablón, Coloring a pod., v niektorých prípadoch používame označenie softvérový systém.

Obstaranie PROEBIZ – PROEBIZ si môžete obstarať ako SW licenciu „navždy“ pod názvom PARK (PROEBIZ/PARK) alebo formou prenájmu funkcionalít vzdialeným prístupom cez internet na rok. Pre tento druhý prípad používame označenie Virtuálna eAukčná sieň – VAH (PROEBIZ/VAH). VAH je skratka Virtual eAuction Hall a ide o obstaranie časovo vymedzenej služby na rozdiel od PARKu, ktorý je investíciou „navždy“ do nehmotného majetku. Oprávnenia sú neprenosné a ak nie je dohodnuté inak, sú vymedzené pre jeden štát podľa adresy klienta.

Novinky