Predaj SW licencie - „PARK“

Výhody SW licencie PARK:

  • časová neobmedzenosť a nezávislosť pri využívaní funkcionalít
  • dlhodobo nižšia cena na jednu eAukciu
  • možnosť customizácií
  • lepšia kompatibilita s ostatnými SW nadobúdateľmi
  • nezávislosť, vlastné bezpečnostné pravidlá

Predaj licencie „PARK“ znamená poskytnutie časovo neobmedzenej SW licencie PROEBIZ. Klient sa obstaraním SW licencie stáva nadobúdateľom nehmotného majetku. Označenie PARK vzniklo preto, že v tomto prípade sa musí vyriešiť, kde bude SW nainštalovaný. Či to bude na jeho serveroch alebo v serverovej farme PROEBIZU, čím sú mienené servery poskytovateľa, tzn. NARu. Obe alternatívy sa od seba odlišujú iba časom potrebným na inštaláciu a prácnosťou.

Maintenance – spoločne so zmluvou na obstaranie licencie PROEBIZU je potrebné uzatvoriť zmluvu o maintenance s popisom technickej podpory a údržby SW, ktorá zahŕňa správu a údržbu dát a poskytovanie vydaných aktualizácií a nových verzií SW PROEBIZ. Pri oprávnenej licencii hostovanej na serveroch PROEBIZ je súčasťou služby funkcia zálohovania dát počas hostingu.

Časové obmedzenie – Oprávnenie PARKu (PROEBIZ/PARK) je časovo neobmedzené, klient získava licenciu natrvalo.

Počet administrátorov (užívateľov) – V cene oprávnenia je 25 administrátorov a rozšírenie o ďalších stojí 200 EUR za každú ďalšiu osobu.

Počet súťaží je neobmedzený.

Licenčné oprávnenie – ak nie je dohodnuté inak, je vždy myslené pre jednu krajinu, ktorou sa chápe krajina klienta s tým, že umožňuje realizovať eAukcie len pre jeho potrebu (jedno identifikačné číslo). Oprávnenie je neprenosné na tretiu osobu.


Rozšírenie oprávnenia za príplatok:

Asistenčný program – najsilnejšie využívaná PROEBIZOVSKÁ služba odbornej eAukčnej podpory, pri ktorej poskytujeme znalosti z tisícov eAukcií. Konzultačné služby so zameraním na efektívny spôsob využívania eAukcií na jednotlivé komodity v zmysle „AKO SA TO ROBÍ ...“.

Multilicencia – multilicenčné oprávnenie je určené pre holdingové a inak ekonomicky spriaznené subjekty, keď každý ďalší užívateľ má zľavu o ďalších 10 %. T. j. prvá plná cena, druhý subjekt 90 %, tretí 80 % pôvodnej ceny atď. až po polovicu cenníkovej ceny. Tu sa zľava zastaví a každý ďalší užívateľ už má 50 % pôvodnej ceny.

Centrálny nákup – rozšírenie právomocí na uskutočňovanie eAukcií jedným centrom pre niekoľko ekonomicky spriaznených firiem alebo pre dodávateľské reťazce.

Knižnica eAukčných šablón TEMPLATES – tristo overených a úspešných nastavení eAukčného systému pripravených s prihliadnutím na najčastejšie eAukčné komoditné požiadavky.

Spoločný katalóg dodávateľov PROEBIZU BASE – trojvrstvový katalóg e-kvalifikovaných dodávateľov, umožňujúci poskytovať referenčné informácie o konkrétnom dodávateľovi v rámci užívateľov a klientov PROEBIZ.

Test kondície nákupného tímu COLORING – elektronický tímový test uľahčujúci manažment nákupného tímu alebo jeho častí.

Archív eAukčných prípadov – služba na ukladanie dát historických eAukcií.

Novinky