Prenájom SW – „VAH“

Výhody VAHu:

  • používatelia môžu vždy pracovať s aktuálnou SW verziou
  • odpadá problém s inštaláciou a so správou serverov alebo dát
  • skrátenie času implementácie eAukčného SW
  • služby maintenance sú automaticky v cene oprávnenia
  • možnosť každoročného prispôsobenia objemu zazmluvnených služieb

To, čo je označované ako PRENÁJOM SW, je v skutočnosti poskytnutie oprávnenia využívať funkcionality SW PROEBIZ prostredníctvom štandardného internetového pripojenia. Nový klient získa svoju Virtuálnu eAukčnú sieň – VAH. VAH znamená skratku anglického Virtual Auction Hall. Na strane klienta nie je potrebné nič inštalovať, stačia počítače s prístupom na internet.

Maintenance – V cene VAHu je započítané maintenance zahŕňajúce štandardnú užívateľskú a technickú podporu, čím sa myslí hotline, helpdesk, správa a zálohovanie dát, stály upgrade a update. Klient pracuje vždy s aktuálnymi verziami SW.

Časové obmedzenie – Oprávnenia VAHu sú časovo obmedzené. Najčastejšie na jeden rok. Počet administrátorov (užívateľov) – V cene oprávnenia je 25 administrátorov a rozšírenie o ďalších stojí 120 EUR za každú ďalšiu osobu.

Počet súťaží je neobmedzený.

Licenčné oprávnenie – ak nie je dohodnuté inak, je vždy myslené pre jednu krajinu, ktorou sa chápe krajina klienta s tým, že umožňuje realizovať eAukcie len pre jeho potrebu (jedno identifikačné číslo). Oprávnenie je neprenosné na tretiu osobu.


Rozšírenie oprávnení za príplatok:

Asistenčný program - najsilnejšie využívaná PROEBIZOVSKÁ služba odbornej eAukčnej podpory, pri ktorej poskytujeme znalosti z mnohých tisíc eAukcií. Konzultačné služby so zameraním na efektívny spôsob využívania eAukcií na jednotlivé komodity v zmysle „AKO SA TO ROBÍ ...“.

Multilicencia - multilicenčné oprávnenie je určené pre holdingové a inak ekonomicky spriaznené subjekty, keď každý ďalší užívateľ má zľavu o ďalších 10 %. T. j. prvý subjekt plná cena, druhý subjekt 90 %, tretí 80 % pôvodnej ceny atď. až po polovicu cenníkovej ceny. Tu sa zľava zastaví a každý ďalší užívateľ už má 50 % pôvodnej ceny.

Centrálny nákup - rozšírenie právomocí na uskutočňovanie eAukcií jedným centrom pre niekoľko ekonomicky spriaznených firiem alebo pre dodávateľské reťazce.

Knižnica eAukčných šablón TEMPLATES - tristo overených a úspešných nastavení eAukčného systému pripravených s prihliadnutím na najčastejšie eAukčné komoditné požiadavky.

Spoločný katalóg dodávateľov PROEBIZU BASE - trojvrstvový katalóg e-kvalifikovaných dodávateľov, umožňujúci poskytovať referenčné informácie o konkrétnom dodávateľovi v rámci užívateľov a klientov PROEBIZ.

Test kondície nákupného tímu COLORING - elektronický tímový test uľahčujúci manažment nákupného tímu alebo jeho častí.

Archív eAukčných prípadov - služba na ukladanie dát historických eAukcií.

Novinky