Verejné obstarávanie - JOSEPHINE

VÝHODY VYUŽÍVANIE

  • Zavedenie jednotného procesu prípravy a riadenia verejného obstarávania (VO) do všetkých organizačných zložiek a úrovní obstarávateľa.
  • Efektívna správa a kontrola VO.
  • Zefektívnenie rutinných administratívnych úloh pri zadávaní a hodnotení VO.
  • Kompletné elektronické vedenie agendy dokumentácie výberového konania a výsledku verejného - obstarávania.
  • Preddefinované šablóny dokumentov.
  • Rýchla dohľadateľnosť procesných informácií.

Rýchly kontakt

Účinný a jednoducho ovládateľný nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania, elektronického prijímania ponúk, na ľahkú kontrolu jednotlivých krokov, zodpovedajúcu Európskej smernici i národnému legislatívnemu prostrediu v oblasti zadávania verejného obstarávania. Napĺňa potrebu vyhlasovateľov verejného obstarávania uskutočniť kompletnú zákazku od začiatku až do jej konca bez procesných chýb, a k tomu sú bonusy v podobe úspor finančných a časových prostriedkov. Elektronizácia zadávania verejných zákaziek, príjmu ponúk a hodnotenie pomocou eAukcie zvýši transparentnosť, obmedzí chybovosť, zrýchli administratívu i celý proces zadávania verejného obstarávania. Evidencia zákaziek je na jednom mieste a k zákazkám sa jednoducho dostanú aj vzdialení, teda aj zahraniční dodávatelia. Nástroj umožňuje vnútorný i vonkajší dohľad nad plánovaním, prípravou, definovaním zadávacích (súťažných) podmienok, realizáciou a archiváciou dokladov k verejnému obstarávaniu.

Do softwarového nástroja JOSEPHINE určeného k elektronizácii procesu verejného obstarávania na Slovensku je integrovaný modul eID, ktorý umožňuje autentifikáciu uchádzača pomocou Občianskeho preukazu. To je zároveň povinná výbava takéhoto systému podla § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstrávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 18.4.2016.

Systém je dostupný na adrese josephine.proebiz.com

Novinky