Software pro eAukce PROEBIZ

Aktuální čísla (k 31.12.2016)

  • uskutečněno více než 182 000 eAukcí
  • v posledním roce více než 22 000 eAukcí
  • z toho 20% poptávek
  • realizováno více než 1700 subjekty
  • s více než 4270 aktivními administrátory
  • v min. 7 zemích Evropy
  • o objemu více než 17 mld. EUR
  • dlouhodobě 337 aktivních smluv

Atest pro veřejné zakázky

  • PROEBIZ je certifikovaný systém na uskutečnění elektronických aukcí podle zákona zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.Seznamte se s nejrozšířenějším softwarem pro eAukce v ČR

Historie - Prvopočátky myšlenky a první programovací řádky SW vznikly na přelomu let 2000 a 2001. Poprvé a úspěšně jsme ho vyzkoušeli naostro na konci léta 2001. Následně se SW třikrát radikálně proměnil. Teprve u třetí podoby jsme použili název PROe.biz, který jsme v roce 2013 změnili na PROEBIZ bez tečky.

Aktualizace - SW je několikrát v roce aktualizován a obvykle jedenkrát za dvanáct až osmnáct měsíců vypouštíme na trh novou modernizovanou verzi tzv. upgrade.

Vybavenost SW - PROEBIZ je nabízen ve dvou licenčních verzích, které jsou označeny jako FULL a PROFI. Verze Full obsahuje (všechno) veškeré aktuální funkcionality a moduly, které jsou PROEBIZU k dispozici. Oproti tomu PROFI je verze s jedním nejčastěji užívaným eAukčním typem, ke které si klient může pořizovat ostatní moduly, funkcionality a doplňující propriety podle svých aktuálních potřeb a možností.

Jazyková vybavenost - SW umí pracovat mnohojazyčně u jedné eAukce, tzn., že každý z účastníků konkrétní soutěže si může nastavit svůj jazyk. PROEBIZ je lokalizován do angličtiny, češtiny, němčiny, slovenštiny, polštiny, francouzštiny, rumunštiny, chorvatštiny, bulharštiny, maďaštiny, ruštiny.

eAukční typy - PROEBIZ umožňuje pracovat s několika typy nejužívanějších eAukcí jako jsou ERMMA, japonská ticker (NIPPON), holandská ticker (HOLLAND), RFx poptávka, brazilská eAukce, yankee – kapacitní eAukce a dalšími méně využívanými.

Nejvyužívanější z eAukčních typů je ERMMA (English Reverse Multi-item Multicriterial eAuction). Její dominantní postavení u klientů a uživatelů je dáno její univerzálností, kdy vedle jednoduché eAukce s jednou položkou umožňuje také realizovat mimořádně složité, s mnoha položkami, mnoha dodavateli, s náročnými pomocnými výpočty, kriteriálními váhami, ratingovým koeficientem, apod.

Složitost práce s PROEBIZEM - Základní znalosti pro práci s tímto eA SW získá člověk s běžnou uživatelskou úrovní práce s počítačem za čtyři až šest hodin. Tak je dlouhý první trénink, během kterého si účastníci mohou nastavit první ostrou eAukci. Pravidelná otvírací školení se konají minimálně jedenkrát měsíčně v tréninkových centrech a podle dohody v samostatných termínech u klientů.

Softwarový systém - Protože vlastní eAukční PROEBIZ je podporován skupinou dalších SW jako je Katalog dodavatelů, Knihovna šablon, Coloring apod., používáme v některých případech označení softwarový systém.

Pořízení PROEBIZ - PROEBIZ si můžete pořídit jako SW licenci „na vždy“ pod názvem PARK (PROEBIZ / PARK) nebo formou pronájmu funkcionalit vzdáleným přístupem přes internet na rok. Pro tento druhý případ užíváme označení Virtuální eAukční síň - VAH (PROEBIZ / VAH). VAH je zkratkou Virtual eAuction Hall a jde o pořízení časově vymezené služby na rozdíl od PARKu, který je investicí „na vždy“ do nehmotného majetku. Oprávnění jsou nepřenosná a není-li sjednáno jinak, jsou vymezeny pro jeden stát podle adresy klienta.

Novinky