Najczęstsze błędy przy udzielaniu i realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE


16. 12. 2021

online

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 16. 12 . 2021!

O akci

Projekty współfinansowane ze środków unijnych stanowią corocznie istotną część udzielanych i realizowanych zamówień publicznych w Polsce. Współfinansowanie ze środków unijnych związane jest z koniecznością przestrzegania wielu reguł obowiązujących przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług. Reguły te w zależności od wartości umowy mają na celu zapewnienie, że wydatki będą ponoszone w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny. W odniesieniu do zamówień o wyższych wartościach reguły mają ponadto zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Przestrzeganie powyższych reguł stanowi jeden z tzw. warunków kwalifikowalności. Są to warunki, których spełnienie umożliwia rozliczenie lub refundację wydatków z funduszy unijnych. Praktyka pokazuje, iż w wielu przypadkach wydatkowanie środków unijnych sprawia zamawiającym problemy.

Program

Początek: 09:00
ramy czasowe: 30 min

Moderuje: Michał Kania
Gość: Robert Zugaj

Přednášející

Michał Kania

V současnosti zastává funkci právního poradce a výkonného ředitele organizace Academic Support for PPP Foundation (Akademická podpora pro nadaci partnerství veřejného a soukromého sektoru) a současně vedoucího katedry postgraduálních studií Partnerství veřejného a soukromého sektoru na Slezské univerzitě v Katovicích. Je autorem více než 60 článků a knih o tématu partnerství privátní a veřejné sféry, publikoval mj. v odborných recenzovaných časopisech zabývajících se zadáváním veřejných zakázek a partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, a to European Public Procurement and Public – Private Partnership Law Review (ed. Chris Bovis) a Public Procurement Law Review (ed. Sue Arrowshmith).

Robert Zugaj

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym – w tym zamawiającym sektorowym, we wszystkich aspektach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego – od opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Reprezentuje zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych realizowanych na rzecz Instytucji Zarządzających i Pośredniczących związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ceník a kontakt

Ze względu na wyjątkową sytuację w naszym kraju, szkolenie jest bezpłatne. Prosimy jedynie o wypełnienie rejestracji.

Kontakt:
Patrycja Fulneczek
tel.: +48 517 071 485
e-mail: fulneczek@proebiz.com

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Czechy

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE