Moduly a funkce


Nástroje rozšiřující eAukční PROEBIZ TENDERBOX

  • Umožňují flexibilnější reakce na změny tržní situace a na vývojové trendy dodavatelských nabídek.
  • Cílem je dosažení vysoké transparentnosti nákupního prostředí a vyšší přesnosti při vyhodnocování podmínek nákupních kontraktů.
  • Možnost libovolného nastavení pro každého uživatele na míru může zvýšit efektivitu práce.
  • Jednoduše nastavitelný systém procesních úkonů uvnitř organizace.

Součástí základu PROEBIZ TENDERBOXu je ERMMA (anglická reverzní multikriteriální a multipoložková aukce). PROEBIZ TENDERBOX je možné doplnit dalšími moduly a funkcionalitami, které zvyšují jeho flexibilitu a schopnosti reakce na tržní změny a na trendy dodavatelských nabídek. Nové moduly a funkcionality zpřesňují nákupní rozhodnutí.

RFx POPTÁVKY

rfx poptávky RFx POPTÁVKY slouží k jednokolovému průzkumu trhu nebo rychlému nákupu. Jsou vhodné také pro operativní zjišťování podmínek dodávek a dalším sběrům informací, kterými si vyhlašovatel ověřuje dodavatelské možnosti. Dodavatelé, resp. předkladatelé nabídek obdrží e-mail, ve kterém je přímý odkaz na vstup do poptávkového modulu eAukčního sw. Odpadá nutnost vyplňovat přihlášku a registrovat se. RFx POPTÁVKY je možné jednoduše kombinovat s eAukcemi a tím dynamicky měnit jednotlivá kola výběrových řízení. Jednou z forem využívání tohoto modulu jsou tzv. cyklické poptávky.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

nippon Oblíbený typ eAukce, při které vyhlašovatel stanoví prvotní vyvolávací cenu a tu následně snižuje o předem určený krok v předem stanoveném časovém intervalu. Účastníci reagují odsouhlasením, resp. akceptací vyvolávací ceny a každé další změny vyžadované nabídky. Počet změnových kroků až po finanční hranici, která je pro vyhlašovatele přijatelná, lze nastavit před zahájením soutěže. NIPPON se realizuje pouze na jednu položku a probíhá ve dvou kolech, Vstupním (tzn. Registračním) a Aukčním. Jde o eAukční typ, který je výhodné využít také v případě omezeného až minimálního počtu předkladatelů nabídek, nebo nechce-li zadavatel zveřejňovat informaci o nákupní ceně dodavatelům. Většinou se tento typ eAukce užívá k nákupu, ale je možné ho použít i jako typ prodej.

HOLLAND (Dutch eAuction)

holland Typ eAukce, ve které se automaticky v pravidelných krocích a v pravidelném čase zvyšuje (nákup) nebo snižuje (prodej) vyvolávací cena a čeká se na první potvrzenou nabídku, která je zároveň jedinou, protože jejím předložením tato eAukce končí a ostatní soutěžící už nemohou své nabídky podat. V případě nákupní eAukce začíná licitace na kriticky nízké ceně pro dodavatele. Ta se v eAukci automaticky navyšuje až do okamžiku, kdy už je pro některého z dodavatelů akceptovatelná. eAukce HOLLAND se nastavuje pouze na jednu položku a probíhá ve dvou kolech, Registračním a Aukčním.

ZAPEČETĚNÉ NABÍDKY

zapečetěné nabídky Modul, který chrání administrátory a ostatní pracovníky na straně vyhlašovatele před podezřením z úniku nebo zneužití informací. Zvyšuje bezpečnost a transparentnost takto realizovaných výběrových řízení. V průběhu kol určených k předkládání nabídek nejsou přístupné konkrétní informace o nabídkách uchazečů. Administrátor registruje, že nabídka byla vložena, ale nezná její hodnoty. Nabídky jsou odpečetěny (zpřístupněny) až ve chvíli, kdy k tomu dá pokyn administrátor nebo jiná pověřená osoba či komise. V zapečetěné formě je možno pokračovat i v Aukčním kole a nabídky otevřít až po jeho ukončení.

NÁRODNÍ GOVERNMENT

národní government Modul GOVERNMENT umožňuje realizovat eAukce dle příslušného národního zákona o VZ, přizpůsobuje sw PROEBIZ TENDERBOX legislativním požadavkům k veřejným zakázkám v národních prostředích (v současnosti ČR, SR a PL), včetně odpovídajícího názvosloví, elektronických podpisů a dalších legislativních a bezpečnostních pravidel. Pro tento modul je dle zákona nutná instalace SSL certifikátu k šifrování odesílaných a přijímaných dat. Modul disponuje příslušnými vyžadovanými certifikáty a testy. V prostředí NÁRODNÍHO GOVERNMENTU lze realizovat eAukce v rámci podlimitních i nadlimitních zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu v ČR.

DRAŽBA

dražba Elektronická dražba je jednopoložková prodejní eAukce zohledňující obvyklé odlišnosti dražebních zvyklostí v prostředí aukční síně. Je zvýrazněn a rozšířen prostor vyhrazený na popis draženého produktu, fotografickou dokumentaci, výkresové dokumentace a ostatních potřebných příloh.

KOMISE

Možnost zařazení člena komise nebo mnohačlenné výběrové komise do procesu eAukce. Komise může schvalovat zadávací dokumentaci a soutěžní podklady před zahájením eAukce a může hodnotit nabídky nebo výsledek eAukce po jejím ukončení. Komisi nebo jednotlivým jejím členům může být umožněno sledovat celý průběh výběrového řízení vč. Aukčního kola. Formulář pro schvalování výsledků obsahuje předdefinovaný text o nepodjatosti člena komise, který je možné nahradit za vlastní.

MANAGEMENT HESEL

management-hesel Nástroj zajišťuje automatické vyžádání změny hesla uživatele po pevně nastaveném časovém úseku. Je vhodný zvláště pro držitele ISO a jiných certifikátů a pro všechny, kteří dbají na bezpečnost dat. Každý administrátor je po uplynutí lhůty upozorněn na potřebnou změnu hesla a následně je vyzván k tomu, aby si ho změnil.

KATALOG POLOŽEK

Možnost ukládání aukčních položek do katalogu a následné vyhledávání a filtrování v tomto seznamu při dalších eAukcích. Vybrané položky z katalogu je možné vložit přímo do nové soutěže a takto během krátkého času jednoduše a pohodlně sestavit předmět eAukce.

WEB PUBLISHER

web publisher Systém PROEBIZ TENDERBOX automaticky generuje seznam probíhajících eAukcí. Pomocí modulu WEB PUBLISHER si zadavatel může seznam zveřejněných případů vyvěsit na vlastní webové stránky. Základní verze obsahuje 12 hodnot, které je možné na web publikovat, jako například název, termín zahájení, odkaz na Žádost o účast apod. V případě potřeby je možné použít tzv. WEB PUBLISHER Advanced, který rozšiřuje základní hodnoty o další možnosti, např. zobrazení vítězné nabídky, konkrétního vítěze a dalších údajů.

MANAGEMENT UŽIVATELŮ

management uživatelů MANAGEMENT UŽIVATELŮ přináší možnost zamezit administrátorům vzájemně si nahlížet a zasahovat do nastavení jednotlivých výběrových řízení nebo si vstupovat do eAukčních síní. Dle nastaveného oprávnění vidí administrátor po přihlášení buď vše (jako tzv. Superadministrátor), nebo pouze své eAukce, případně eAukce všech, s omezenou možností nahlížení a zasahování do nich. Tento modul chrání před chybami z nepozornosti i manipulací.

INDIVIDUÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uživatel má možnost upravit, vložit a zobrazit vlastní obchodní podmínky potenciálním účastníkům již při přihlašovaní se do eAukce a vyžádat si souhlas s jejich obsahem. Dokumentů s oddělenými projevy souhlasu může být více a v čase je ukládána informace o jejich platné verzi.

FACELIFT eAUKČNÍHO PORTÁLU VYHLAŠOVATELE

facelift Tato funkcionalita otevírá možnost úpravy úvodní přihlašovací stránky do PROEBIZ TENDERBOXu. Umožňuje vkládat a následně libovolně měnit vlastní pozadí domovské stránky včetně doplňujících textů. Je to omezeno pouze formátem .png a množstvím. Využijte vstupní portál jako součást své firemní kultury.

EXPORT DAT

Možnost exportu všech dat pomocí jednoho tlačítka, která byla během výběrového řízení nahrána či přijata. Funkcionalita umožní stažení ZIP souboru, ve kterém jsou v přehledné struktuře dat umístěny všechny protokoly, výzva, přílohy, obrázky a další data pořízena během výběrového řízení. Data lze stahovat pouze z jednotlivých výběrových řízení. V systému v administraci se objeví nová záložka „Export dat“.
Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE