Firemným nákupným tímom

PROEBIZ SYSTEM

Najrozšírenejší eAukčný nástroj v strednej Európe umožňujúci pracovať s 10 rôznymi typmi tendrov. Je v ňom možno súťažiť mnoho produktov súbežne a hodnotiť ponuku pri využití mnohých kritérií, ktoré sa v reálnom čase premietajú do výsledkov súťaže. S PROEBIZ SYSTEMom pracuje dlhodobo 400 firiem a inštitúcií. Oceňujú predovšetkým STABILITU, LOGIKU, UŽÍVATEĽSKÚ PRÍVETIVOSŤ a prepracovaný systém užívateľskej podpory.

Viac informácií o nástroji PROEBIZ SYSTEM

PROEBIZ sw

WORKFLOW

eNástroj k riadeniu požiadaviek na nákup alebo verejnú zákazku od prvotného formulovania požiadavky, jej pripomienkovania, načasovania, postupného schvaľovania, vybavenia a archivácie vybraných dokladov. WORKFLOW spresňuje rozhodovacie, a najmä schvaľovacie procesy, ktoré sú nastaviteľné podľa konkrétnych podmienok užívateľa. Je navrhnutý s dôrazom na intuitívnosť a jednoduchosť obsluhy.

Viac informácií o nástroji WORKFLOW

WORKFLOW sw

BASE

BASE je zdieľaný katalóg e-kvalifikovaných firiem. Sú výberom z dodávateľov, zúčastňujúcich sa eTendrov v PROEBIZ SYSTEMe. Jedná sa o viac ako 11 000 firiem s ratingovými a produktovými informáciami a so sledovateľnou históriou v eTendroch. Nejedná sa o náhodný výber, ale o úspešné dodávateľské firmy, ktoré si priali byť v BASE registrované a ktoré súhlasili, aby sme informácie o nich ponúkli ďalším užívateľom nástrojov PROEBIZ.

Viac informácií o nástroji BASE

katalog BASE

Asistenčný program

ASISTENČNÝ PROGRAM je odborná užívateľská podpora v prostredí elektronizácie firemného nákupu. Koncentruje pozornosť na to, ako najlepšie, s vysokou efektivitou a bez procesných chýb uskutočniť s pomocou našich eNástrojov firemný nákup podľa konkrétnych potrieb a situácie zadávateľa. Poskytneme svoje know how vrátane overených najúspešnejších eAukčných šablón pre dynamické hodnotenie ponúk firemného nákupu.

Viac informácií o Asistenčnom programu

Asistenční program

ELEKTRONIZÁCIA 4.0

V spolupráci so zadávateľmi firemných nákupov sme schopní dodávateľsky elektronizovať prípravu, vnútorné schvaľovanie, formuláciu zadávacej dokumentácie, príjem ponúk, proces hodnotenia a výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Sme pripravení analyzovať obvyklosti v procese firemného nákupu v prostredí zadávateľa a podľa výsledku vybrať vhodné eNástroje, nastaviť ich podľa jeho potreby a spisovej kultúry, zaviesť do nich schvaľovaciu maticu, zaškoliť pracovníkov, pripraviť a realizovať v spolupráci so zadávateľom prvej súťaže.

Dokážeme zaručiť procesnú správnosť, obmedzenie chybovosti, transparentnosť a prostredníctvom elektronizácie dosiahnuť významné finančné a časové úspory. Vďaka skutočnosti, že eNástroje pre verejné obstarávanie vymýšľame a poskytujeme mnohým užívateľom, vieme, ako a kedy je možné ktorý nástroj najvýhodnejšie použiť. Sme obzvlášť silní v elektronickom hodnotení ponúk, pre ktoré sa vžil pojem eAukcie. V ich prípade patríme v počte uskutočnených súťaží medzi najväčších hráčov Európy.

Viac informácií o ELEKTRONIZÁCII 4.0

ELEKTRONIZACE 4.0
Back to Top