Moduly a funkcie


Nástroje doplňujúce eAukčný PROEBIZ TENDERBOX

  • Umožňujú flexibilnejšie reakcie na zmeny trhovej situácie a na vývojové trendy dodávateľských ponúk.
  • Cieľom je dosiahnuť vysokú transparentnosť nákupného prostredia a vyššiu presnosť pri vyhodnocovaní podmienok nákupných kontraktov.
  • Možnosť ľubovoľného nastavenia pre každého užívateľa na mieru môže zvýšiť efektivitu práce.
  • Jednoducho nastaviteľný systém procesných úkonov vnútri organizácie.

Súčasťou základu PROEBIZ TENDERBOXu je ERMMA (anglická reverzná multikriteriálna a multipoložková aukcia). PROEBIZ TENDERBOX je možné doplniť ďalšími modulmi a funkcionalitami, ktoré zvyšujú jeho flexibilitu a schopnosť reagovať na trhové zmeny a na trendy dodávateľských ponúk. Nové moduly a funkcionality spresňujú nákupné rozhodnutia.

RFx DOPYT

rfx poptávky RFx DOPYT slúži na jednokolový prieskum trhu alebo rýchly nákup. Je vhodný aj na operatívne zisťovanie podmienok dodávok a ďalší zber informácií, ktorými si vyhlasovateľ overuje dodávateľské možnosti. Dodávatelia, resp. predkladatelia ponúk dostanú e-mail, v ktorom je priamy odkaz na vstup do dopytového modulu eAukčného sw. Odpadá nutnosť vyplňovať prihlášku a registrovať sa. RFx DOPYT je možné jednoducho kombinovať s eAukciami a tým dynamicky meniť jednotlivé kolá výberových konaní. Jednou z foriem využívania tohto modulu je tzv. cyklický dopyt.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

nippon Obľúbený typ eAukcie, pri ktorej vyhlasovateľ stanovuje prvotnú vyvolávaciu cenu a tú následne znižuje o vopred určený krok vo vopred stanovenom časovom intervale. Účastníci reagujú odsúhlasením, resp. akceptáciou vyvolávacej ceny a každej ďalšej zmeny požadovanej ponuky. Počet krokov zmeny až po finančnú hranicu, ktorá je pre vyhlasovateľa prijateľná, je možné nastaviť pred začiatkom súťaže. NIPPON sa realizuje len na jednu položku a prebieha v dvoch kolách, Vstupnom (tzn. Registračnom) a Aukčnom. Ide o eAukčný typ, ktorý je výhodné využiť aj v prípade obmedzeného či minimálneho počtu predkladateľov ponúk, alebo ak nechce zadávateľ zverejňovať informáciu o nákupnej cene dodávateľom. Väčšinou sa tento typ eAukcie používa na nákup, ale je možné použiť ho aj ako typ predaj.

HOLLAND (Dutch eAuction)

holland Typ eAukcie, v ktorej sa automaticky v pravidelných krokoch a v pravidelnom čase zvyšuje (nákup) alebo znižuje (predaj) vyvolávacia cena a čaká sa na prvú potvrdenú ponuku, ktorá je zároveň jedinou, pretože jej predložením táto eAukcia končí a ďalší súťažiaci už nemôžu svoje ponuky podať. V prípade nákupnej eAukcie začína licitácia na kriticky nízkej cene pre dodávateľa. Tá sa v eAukcii automaticky zvyšuje až do okamihu, keď už je pre niektorého z dodávateľov akceptovateľná. eAukcia HOLLAND sa nastavuje iba na jednu položku a prebieha v dvoch kolách, Registračnom a Aukčnom.

ZAPEČATENÉ PONUKY

zapečetěné nabídky Modul, ktorý chráni administrátorov a ďalších pracovníkov na strane vyhlasovateľa pred podozrením z úniku alebo zneužitia informácií. Zvyšuje bezpečnosť a transparentnosť takto realizovaných výberových konaní. V priebehu kôl určených na predkladanie ponúk nie sú prístupné konkrétne informácie o ponukách uchádzačov. Administrátor registruje, že ponuka bola vložená, ale nepozná jej hodnoty. Ponuky sú odpečatené (sprístupnené) až v momente, keď na to dá pokyn administrátor alebo iná poverená osoba či komisia. V zapečatenej forme je možné pokračovať aj v Aukčnom kole a ponuky otvoriť až po jeho ukončení.

NÁRODNÝ GOVERNMENT

národní government Modul GOVERNMENT umožňuje realizovať eAukcie podľa príslušného národného zákona o VZ, prispôsobuje sw PROEBIZ TENDERBOX legislatívnym požiadavkám na verejné zákazky v národných prostrediach (v súčasnosti ČR a SR), vrátane zodpovedajúceho názvoslovia, elektronických podpisov a ďalších legislatívnych a bezpečnostných pravidiel. Pre tento modul je podľa zákona nutná inštalácia SSL certifikátu na šifrovanie odosielaných a prijímaných dát. Modul disponuje príslušnými vyžadovanými certifikátmi a testami. V prostredí NÁRODNÉHO GOVERNMENTU je možné realizovať eAukcie v rámci podlimitných a nadlimitných zákaziek a verejného obstarávania v rozsahu nízkych hodnôt v SR.

DRAŽBA

dražba Elektronická aukcia je jednopoložková predajná eAukcia zohľadňujúca obvyklé odlišnosti dražobných zvyklostí v prostredí aukčnej siene. Je zvýraznený a rozšírený priestor vyhradený na opis draženého produktu, fotografickú dokumentáciu, výkresovú dokumentáciu a ďalšie potrebné prílohy.

KOMISIA

Možnosť zaradiť člena komisie alebo mnohočlennú výberovú komisiu do procesu eAukcie. Komisia môže schvaľovať zadávaciu dokumentáciu a súťažné podklady pred začatím eAukcie a môže hodnotiť ponuky alebo výsledok eAukcie po jej ukončení. Komisii alebo jednotlivým jej členom môže byť umožnené sledovať celý priebeh výberového konania vr. Aukčného kola. Formulár na schvaľovanie výsledkov obsahuje preddefinovaný text o nezaujatosti člena komisie, ktorý je možné nahradiť vlastným.

MANAŽMENT HESIEL

management-hesel Nástroj zaisťuje automatické vyžiadanie zmeny hesla používateľa po pevne nastavenom časovom úseku. Je vhodný najmä pre držiteľov ISO a iných certifikátov a pre všetkých, ktorí dbajú na bezpečnosť dát. Každý administrátor je po uplynutí lehoty upozornený na potrebnú zmenu hesla a následne je vyzvaný, aby si ho zmenil.

KATALÓG POLOŽIEK

Možnosť ukladať aukčné položky do katalógu a následne vyhľadávať a filtrovať v tomto zozname pri ďalších eAukciách. Vybrané položky z katalógu je možné vložiť priamo do novej súťaže a takto počas krátkeho času jednoducho a pohodlne zostaviť predmet eAukcie.

WEB PUBLISHER

web publisher Systém PROEBIZ TENDERBOX automaticky generuje zoznam prebiehajúcich eAukcií. Pomocou modulu WEB PUBLISHER si zadávateľ môže zoznam zverejnených prípadov vyvesiť na vlastné webové stránky. Základná verzia obsahuje 12 hodnôt, ktoré je možné na web publikovať, ako napríklad názov, termín začatia, odkaz na Žiadosť o účasť pod. V prípade potreby je možné použiť tzv. WEB PUBLISHER Advanced, ktorý rozširuje základné hodnoty o ďalšie možnosti, napr. zobrazenie víťaznej ponuky, konkrétneho víťaza a ďalších údajov.

MANAŽMENT POUŽÍVATEĽOV

management uživatelů MANAŽMENT POUŽÍVATEĽOV prináša možnosť zamedziť administrátorom vzájomne si nahliadať a zasahovať do nastavenia jednotlivých výberových konaní alebo si vstupovať do eAukčných siení. Podľa nastaveného oprávnenia vidí administrátor po prihlásení buď všetko (ako tzv. Superadministrátor), alebo iba svoje eAukcie, prípadne eAukcie všetkých, s obmedzenou možnosťou nahliadať a zasahovať do nich. Tento modul chráni pred chybami z nepozornosti i manipuláciou.

INDIVIDUÁLNE OBCHODNÉ PODMIENKY

Používateľ má možnosť upraviť, vložiť a zobraziť vlastné obchodné podmienky potenciálnym účastníkom už pri prihlasovaní sa do eAukcie a vyžiadať si súhlas s ich obsahom. Dokumentov s oddelenými prejavmi súhlasu môže byť viac a v čase je ukladaná informácia o ich platnej verzii.

FACELIFT eAUKČNÉHO PORTÁLU VYHLASOVATEĽA

facelift Táto funkcionalita otvára možnosť upraviť úvodnú prihlasovaciu stránku do PROEBIZ TENDERBOXu. Umožňuje vkladať a následne ľubovoľne meniť vlastné pozadie domovskej stránky vrátane doplňujúcich textov. Je to obmedzené len formátom .png a množstvom. Využite vstupný portál ako súčasť svojej firemnej kultúry.

EXPORT DÁT

Táto funkcionalita umožňuje pomocou jedného tlačidla export všetkých dát, ktoré boli v priebehu výberového konania nahraté či prijaté. Ďalej potom umožní stiahnutie ZIP súboru, v ktorom sú v prehľadnej štruktúre umiestnené všetky protokoly, výzva, prílohy, obrázky a ďalšie dáta vytvorené počas výberového konania.
Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU