Verejné obstarávanie s JOSEPHINE


O softvéri na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE

Softvér JOSEPHINE je špičkovým nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania s radom unikátnych výhod. Ako jediný na trhu vyhovuje legislatíve hneď niekoľkých štátov EU a umožní vám tak ľahko komunikovať s dodávateľmi z rôznych krajín. Je úplne intuitívny, ľahko ovládateľný, s množstvom šablón, ktoré vám urýchlia prácu. Vyvinula ho spoločnosť PROEBIZ, ktorá sa elektronizáciou zaoberá už viac ako osemnásť rokov a jej systém pre elektronické aukcie TENDERBOX je dnes najrozšírenejší v strednej Európe. So softvérom JOSEPHINE tak získate nielen skvelý nástroj pre elektronizáciu verejného obstarávania, ale taktiež silného partnera s možnosťou vyžívania jeho ďalších produktov, ako aj rozsiahle technické a znalostné know-how.

Softvér JOSEPHINE spĺňa všetky požiadavky definované vo vyhláške č.41/2019 Z.z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá je účinná od 1. 3. 2019, a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickou komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Vyskúšajte si aplikáciu JOSEPHINE >>

JOSEPHINE sw

Prečo si pre elektronizáciu verejného obstarávania vybrať JOSEPHINE?

Úspešný nástroj

JOSEPHINE je úspešne využívaná verejnými zadávateľmi v niekoľkých krajinách EÚ a priebežne vylepšovaná pravidelnými aktualizáciami na základe praktických skúseností špecialistov verejného obstarávania, ktorí s ňou pracujú.

Úspora času

JOSEPHINE je užívateľsky prívetivý, šikovný a priateľský nástroj, ktorý svojou logikou a zabezpečením obmedzuje počet možných chýb zadávateľov. Je stabilný a rýchly so schopnosťou vydržať veľkú výpočtovú záťaž.

Spoľahlivý partner

Autormi JOSEPHINE sú špecialisti z tímu, ktorý od počiatku tisícročia vymýšľa a vyvíja nástroje pre elektronizáciu procesov výberových konaní zaštítených značkou PROEBIZ, s ktorými pracuje niekoľko stoviek inštitúcií a firiem.

Možnosť rozširovania

Nástroj JOSEPHINE je možné dopĺňať o nové funkcionality alebo rozsiahlejšie moduly, ktorými knižnica nástroja disponuje. Zároveň je možné prepojiť JOSEPHINE s ďalšími nástrojmi a odbornými službami PROEBIZ.

Integrovaný nákupný systém - JOSEPHINE CHAIN

Vzájomné prepojenie PROEBIZovských informačných systémov prináša mnohé výhody. Predovšetkým umožňuje riadiť celý nákupný proces od vzniku samotnej požiadavky na ktorejkoľvek úrovni v hierarchii organizácie, cez výber spôsobu hodnotenia, vrátane elektronických aukcií, až po evidenciu doručenia požadovaného produktu. Spojením získate mimoriadne kvalitný a komplexný nástroj, ktorý bude na jednej strane uľahčovať prácu a na druhej strane bude prinášať časové a finančné úspory vyhlasovateľom verejného obstarávania.

Dynamický nákupný systém

Bonusom pri práci s JOSEPHINE je aj možnosť využívať k hodnoteniu predkladaných ponúk DNS. Cieľom je dosiahnutie najvyššej miery transparentnosti. Zavedený dynamický nákupný systém by mal vyhlasovateľovi zaistiť širokú sieť dodávateľov. JOSEPHINE umožňuje realizáciu DNS a rámcových dohôd v súlade s platnou legislatívou.

36 základných charakteristík JOSEPHINE

 • elektronické zadávanie verejného obstarávania
 • elektronický príjem ponúk
 • evidencia záujemcov a ich údajov
 • elektronické vyhodnocovanie predkladaných ponúk
 • vytváranie komisií a jednotlivých zasadaní komisie
 • kontrola PHZ
 • import dokumentov aj položiek predmetu obstarávania
 • používateľské oprávnenia podľa organizačnej štruktúry
 • neobmedzený počet vyhlasovateľov, administrátorov, členov komisie
 • neobmedzený počet uchádzačov, položiek, zasadaní v jednom obstarávaní
 • neobmedzený počet príloh
 • možnosť prepojenia s eAukčným sw PROEBIZ
 • e-mailové notifikácie
 • všetko je zaznamenané do histórie a archivované
 • možnosť korekcie neúmyselných matematických chýb v ponukách uchádzačov
 • dynamický nákupný systém
 • zber interných požiadaviek a špecifikácie k predmetu obstarávania
 • proces riadenia a schvaľovania požiadaviek k predmetu obstarávania
 • proces elektronickej komunikácia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 • evidencia a archivácia obstarávania podľa zákonných lehôt
 • vytváranie nového obstarávania (rozmanitá škála druhou a postupov zadávania obstarávania)
 • systémové šablóny (dokumenty), ktoré si verejný obstarávateľ / obstarávateľ môže upraviť podľa svojich potrieb
 • možnosť predkladania ponúk po častiach vrátane realizácie elektronickej aukcie po častiach (zobrazovanie poradia)
 • identifikácia a autentifikácia záujemcov
 • možnosť vytvárania archívu dokumentov ku každému obstarávaniu
 • „audítorský prístup“ na účel výkonu kontroly
 • nastavenie rôznych matíc hodnotenia – na celkovú cenu (súčet), prepočítané na vzorec (váhy, vlastný vzorec)
 • elektronické vyhlasovanie verejného obstarávania
 • evidencia jednotlivých zákaziek
 • filtrovania a fulltextové vyhľadávanie zákazky
 • vytváranie nových zákaziek podľa príslušnej legislatívy a druhu zákazky
 • neobmedzený počet zákaziek
 • kompletná archivácia zákazky do jedného súboru (ZIP archív)
 • možnosť vyhodnotenie aj po častiach vrátane realizácie elektronickej aukcie na časti
 • sledovanie systémových lehôt
 • možnosť realizácie elektronickej aukcie TENDERBOX, vrátanie trvalého prepojenia na systém TENDERBOX

Pre verejných obstarávateľov na 2 mesiace zadarmo

Vyskúšajte si výhody softvéru JOSEPHINE na 2 mesiace zadarmo. Nezáväzne, so všetkými funkcionalitami a plnou používateľskou podporou. Systém JOSEPHINE je pre všetkých záujemcov a uchádzačov bezplatný.

V rámci skúšobnej verzie nášho softvéru získate

 • Všetky funkcionality softvéru na 2 mesiace zdarma
 • Neobmedzený počet a rozsah tendrov
 • Neobmedzený počet používateľov
 • Plnú asistenciu našej technickej a znalostnej podpory

Zaujal vás software JOSEPHINE?
Pre viac informácií môžete volať na +421 220 255 999, napísať na houston@proebiz.com alebo si vyskúšať prácu priamo v aplikácii JOSEPHINE.

Vyskúšajte si aplikáciu JOSEPHINE >>

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU